Aktualne novice

Monografija dr. Tanje Černe: Razumeti disleksijo, disortografijo in disgrafijo

26. maja, 2024
Pri založbi Rokus Klett je dr. Tanja Černe, prof. defektologije za osebe z motnjami v telesnem, duševnem in gibalnem razvoju izdala monografijo z naslovom Razumeti disleksijo, disortografijo in disgrafijo. Namenjena je tako vzgojiteljem, učiteljem, kot tudi različnim izvajalcem DSP ter študentom pedagoških študijskih smeri. Več informacij: https://www.knjigarna.com/i_5764_razumeti-disleksijo-disortografijo-in-disgrafijo
Več

PISA 2022: nacionalno poročilo

26. maja, 2024
Povprečni dosežki slovenskih učenk in učencev na področju bralne pismenosti na mednarodni raziskavi PISA 2022 (2023) predstavljajo nižje dosežke od povprečja držav članic OECD in nižje od leta 2006. Po obliki trenda se Slovenija umešča med države z negativnim trendom. Takšen rezultat nagovarja vse akterje, ki so kakorkoli povezani z razvijanjem pismenosti, k ukrepanju in […]
Več

PIRLS 2021: ambicioznejše prizadevanje za dvig pismenosti

1. januarja, 2024
Pomislek, da je branje zastarela spretnost, je z najnovejšimi primerjalnimi mednarodnimi rezultati ovrgla raziskava PIRLS 2021, ki beleži padec bralne pismenosti slovenskih četrtošolcev. Razvita zgodnja in začetna pismenost vplivata na kasnejše razlike v znanju učencev, zato je zavzemanje za dvig pismenosti v zgodnjem obdobju otrokovega učenja temeljna odgovornost pedagoških delavcev. Pri udejanjanju razvijanja pismenosti naj […]
Več

Bralna uspešnost otrok je povezana tudi z bralnimi stopnjami gradiv

19. novembra, 2023
Otroci se ne rodijo s spretnostmi, ki so potrebne za branje, temveč jih pridobivajo z bralnimi izkušnjami. Da bi otrok postal uspešen bralec, je pomembno, da bere besedila, ki so primerna njegovi bralni stopnji. Nekatera bralna gradiva imajo določene bralne stopnje ali ravni, a to še ni zagotovilo, da je besedilo primerno za otroka. Pri […]
Več

10 spretnosti potrebnih za začetno pisanje

15. oktobra, 2023
Pred vstopom v svet formalnega pisanja, morajo imeti otroci razvite spretnosti, ki temeljno pripomorejo k uspešnemu začetnemu opismenjevanju. Ker vedno več otrok zaradi različnih dejavnikov izkazuje težave na področju razvijanja predopismenjevalnih spretnosti, vam ponujamo deset spretnosti, katerim je nujno nameniti strokovno pozornost in otrokom omogočiti, da potrebne spretnosti dobro razvijejo. S tem otrokom pomagamo, da […]
Več

Model mreženja med koncepti, kurikularnimi programi, strategijami, raziskovalnimi ugotovitvami in pedagoško prakso na področju zgodnje in začetne pismenosti za doseganje višjih zmožnosti branja

20. avgusta, 2023
Splošno razumevanje mreženja na področju zgodnje in začetne pismenosti je temeljnega pomena za pedagoško učinkovitost, saj se s povezovanjem omogoča hitrejša aplikacija inovativnih pedagoških pristopov, ki vplivajo in izboljšujejo dosežke otrok. Shema: Model mreženja med koncepti, kurikularnimi programi, strategijami, raziskovalnimi ugotovitvami in pedagoško prakso na področju zgodnje in začetne pismenosti za doseganje višjih zmožnosti branja […]
Več

Krožni model soodvisnosti sodelujočih akterjev v edukacijskem prostoru v vlogi slehernega posameznika za dvig pismenosti

20. avgusta, 2023
Krožni model soodvisnosti sodelujočih akterjev v edukacijskem prostoru v vlogi slehernega posameznika za dvig pismenosti je razdeljen na tri večje enote: (i) analize in priporočila, (ii) spremljanje smernic in ugotovitev ter (iii) uporabnike. V prvo enoto so vključene raziskovalne ugotovitve na mednarodni in nacionalni ravni, kar vpliva na oblikovanje nacionalnih izobraževalnih smernic in strategij, ki […]
Več

Poziv UNESC-a k preoblikovanju izobraževalnih sistemov

18. decembra, 2022
Prispevek The turning point: Why we must transform education now (UNESCO, 2022) poziva k nujnosti preoblikovanja izobraževalnih sistemov, saj sedanji niso prilagojeni sodobnim izzivom, ki jih ponujajo razsežne spremembe v svetu. UNESCO izpostavlja, da bi morali več pozornosti nameniti kakovostnemu izobraževanju, ki se začne v zgodnji otroški dobi in se nadaljuje vseživljenjsko. Temu naj bi […]
Več

Izhodišča za prenovo učnih načrtov

3. decembra, 2022
Zavod RS za šolstvo se je z imenovanjem ekspertne skupine odzval na opozorila strokovne javnosti, ki poziva k nujni prenovi učnih načrtov za osnovnošolsko in gimnazijsko izobraževanje. Skupina strokovnjakov je svoja prizadevanja usmerila na temeljne izhodišča, ki so povezana (i) z novostmi in mednarodnimi trendi na področju vzgoje in izobraževanja, (ii) izzivi, ki jih ponuja […]
Več

Temeljne spretnosti začetnega bralnega procesa

21. novembra, 2022
Razvita pismenosti odpira »življenjska vrata«, da bolje spoznavamo sebe in svet, ki nas obdaja. Znanstveniki, ki se ukvarjajo z začetnim bralnim procesom, poudarjajo pomen sistematičnega in načrtnega razvijanja temeljnih spretnosti ter krepitev splošnega znanja v povezavi z razvijanjem besedišča. Te spretnosti vsebujejo temeljna področja, ki jih mora usvojiti vsak otrok, ki želi postati bralec. Kljub […]
Več

Podpora ravnatelja pri razvijanju pismenosti

7. novembra, 2022
Poleg evropskih priporočil, nacionalnih smernic in učnih načrtov so ravnatelji s svojim načinom in uvidom vodenja pedagoških delavcev ključni element pri uvajanju in podpiranju pedagoške prakse za kakovostno razvijanje pismenosti. Njihova podpora ali zavračanje sodelovanja s strokovnjaki bistveno vpliva na dosežke učencev pri pismenosti. V prispevku spoznate zgleden primer zavzete ravnateljice ga. Elise Brown, ki […]
Več

10 prednosti, ki jih nudi knjiga v klasični obliki

22. oktobra, 2022
V sodobnem, s tehniko zaznamovanem svetu, se pogosto srečujemo z vprašanjem o prednosti branja klasičnih knjig ali branja elektronskih knjig. Z mislijo na ta odgovor sem oblikovala 10 prednosti, ki jih prinaša knjiga v klasični obliki, ki jo poznamo še izpred časov tehnološke revolucije e-knjig.
Več
  • 1
  • 2