Reference

1996-2000

Grom, K. (1999a). Otrok z Downovim sindromom in njegova družina. Sožitje. Naš zbornik, 32 (3).

Grom, K. (1999b). Telesne, umske in socialne značilnosti otrok z Downovim sindromom. Sožitje. Naš zbornik.

Grom, K. (2000a). Rojeni z Downovim sindromom – prizadeti otrok povezuje. Otrok in družina, 1, 58‒59.

Grom, K. (2000b). Ali znamo stisniti dlan ljudem z Downovim sindromom? Otrok in družina, 2, 56‒57.

2001-2005

Grom, K. (2001a). Drugačen sem – a tak kot ti: otroci z Downovim sindromom. Ciciban, revija za starše, vzgojitelje in učitelje, priloga revije, 8‒12.

Grom, K. (2001b). Kako pomagati otroku z motnjami v razvoju? Moj otrok, 22, 17‒19.

2011-2015

Grom, K. (2014). Pozitivna izkušnja vodi k uspehu. V: Jurišić, B. D. in Kodrič, J. (ur.), Podpora pozitivnemu vodenju (str. 108 – 114). 7. strokovni posvet. Ljubljana: Društvo Downov sindrom Slovenije, Pedagoški inštitut in Center Janeza Levca.

Grom, K. (2015a). Tekmovanje prvošolcev pri slovenščini. V: Juriševič, M. in Gradišek, P. (ur.), Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli (str. 172‒178). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Grom, K. (2015b). Uvajanje Cankarjevega tekmovanja v prvi razred osnovne šole. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. Dostopno: http://pefprints.pef.uni-lj.si/3080/

Grom, K. (2015c). Kromosom več – izobraževalna ovira ali priložnost zanjo, zame, zate. – za vse nas. Ko učim, gradim. Šola 21. stoletja – zame, zate, za skupnost (str. 40). Mednarodna konferenca 3. festivala. Strahinj: Biotehniški center Naklo. Dostopno: http://www.bc-naklo.si/fileadmin/srednja_sola/ko_ucim_gradim/2015_zbornik.pdf

Grom, K. (2015d). Ali me sprejmete medse? Civilna družba in šolski sistem. 6. mednarodni strokovni simpozij. Celje: Aktivni šolniki – šolsko športno društvo.

Grom, K. (2015e). Poskusno šolsko tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje 2015/2016 – 1. razred. Priporočila za delo z besedilom – Peroci, E.: Muca copatarica. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Dostopno: https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/muca-copatarica-priporocila1.pdf

Grom, K. (2015f). Tekmovanje prvošolcev pri slovenščini. Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli (str. 172–178). CRSN, strokovno srečanje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. Dostopno: https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/posvet_2015/PROGRAM_za_v_mapo_-_KON%C4%8CEN.pdf

2016-2020

Grom, K. (2016a). Mlajši učenci v svetu branja in pisanja. V: Pintar, Silovšek, Škorja (ur.), 7. mednarodni strokovni simpozij. Civilna družba in šolski sistem (str. 288‒300). Zbornik prispevkov. Celje: Aktivni šolniki – šolsko športno društvo.

Grom, K. (2016b). Zmožnejši bralci in pisci besedil v prvem razredu osnovne šole. Revija za elementarno izobraževanje, 9 (4), 39‒54. Dostopno: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-T2IF4B2E/e77ab055-ad0b-455e-983e-8d34e04d4abf/PDF

Grom, K. (2017a). Prvošolci v vlogi zahtevnejših bralcev in piscev – Cankarjevo tekmovanje v izziv prvošolcem. Mednarodna konferenca 4. festivala KO UČIM, GRADIM. Strahinj: Biotehniški center Naklo.

Grom, K. (2017b). Spodbujanje razvoja pisalnih spretnosti zmožnejših otrok prvega razreda – študija primera. V: Juriševič, M. (ur.), Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi na področju vzgoje in izobraževanja (str. 35–36). 2. mednarodno strokovno-raziskovalno srečanje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Dostopno: https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/konferenca_2017/Zbornik_povzetkov.pdf

Grom, K. (2019a). Vpliv integrativne metode začetnega opismenjevanja na bralne dosežke. V: Žagar, I. Ž. in Mlekuž, A. (ur.), RAZISKOVANJE v vzgoji in izobraževanju: mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja (str. 131–132). 4. znanstvena konferenca. Zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoški inštitut. Dostopno: https://www.pei.si/wp-content/uploads/2019/09/zbornik_vsebina_2019.pdf

Grom, K. (2019b). Uvajanje integrativne metode pri začetnem opismenjevanju: študija primera. V: Lipovec, A. (ur.), Vloga predmetnih didaktik za kompetence prihodnosti (str. 89). Zbornik povzetkov. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. Dostopno: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/433

Grom, K. (2020a). Razvijanje pismenosti po modelu vertikalnega opismenjevanja. Doktorska disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. Dostopno: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6254/

Grom, K. (2020b). Analiza povezovanja predopismenjevalnih spretnosti med Kurikulumom za vrtce in Učnim načrtom za slovenščino z namenom zagotavljanja višje kakovosti zgodnje pismenosti. V: Žagar, Ž. I. in Mlekuž, A. (ur.), Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: medsebojni vpliv raziskovanja in prakse (str. 96–97). Zbornik povzetkov 5. znanstvene konference. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije in center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja. Dostopno: https://www.pei.si/wp-content/uploads/2020/08/zbornik_povzetkov_2020.pdf

2021-2025

Grom, K. (2021a). Razvijanje predopismenjevalnih spretnosti v predšolskem in začetnem šolskem obdobju. Razvoj pismenosti pri otrocih, rizičnih za razvoj SUT in brez njih, v vrtcu in šoli (modul 1). Spletno izobraževanje s pisnim gradivom. Maribor: Založba Forum Media. Dostopno: https://www.zfm.si/izdelek/razvoj-pismenosti-pri-otrocih-rizicnih-za-razvoj-sut-in-brez-njih-v-vrtcu-in-soli

Grom, K. (2021b). Začetno opismenjevanja z integrativno metodo. Razvoj pismenosti pri otrocih, rizičnih za razvoj SUT in brez njih, v vrtcu in šoli (modul 2). Spletno izobraževanje s pisnim gradivom. Maribor: Založba Forum Media. Dostopno: https://www.zfm.si/izdelek/razvoj-pismenosti-pri-otrocih-rizicnih-za-razvoj-sut-in-brez-njih-v-vrtcu-in-soli

Grom, K. (2021c). Zagotavljanje višje kakovosti razvijanja pismenosti z vidika vertikalnega povezovanja predopismenjevalnih spretnosti med Kurikulumom za vrtce in Učnim načrtom za slovenščino. V: I. Ž. Žagar in A. Mlekuž (ur.), Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: medsebojni vplivi raziskovanja in prakse (str. 91–110). Ljubljana: Pedagoški inštitut. Dostopno: https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-339-4

Grom, K. (2021d). Hkratno opismenjevanje s tiskanimi črkami – sodobna metoda začetnega opismenjevanja. V: Orel, M., Brala-Mudrovčić, J. in Miletić, J. (ur.), Novi izzivi današnjega časa – priložnosti za vključevanje inovativnih rešitev v izobraževanje 21. stoletja (str. 478–491). Ljubljana. Dostopno: http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik_EDUvision_2021.pdf

Grom, K. (2021e). Vpliv povezovanja vrtca in osnovne šole z udeležbo vzgojiteljev in učitelji pri procesu razvijanja pismenosti. V: Weissbacher, P. in Likon, B. (ur.), Mreženje kot podpora vodenju za učenje na različnih ravneh (str. 24–25). 1. mednarodna znanstvena konferenca, 7. in 8. april 2021. Povzetki referatov in interaktivnih delavnic. Dostopno: http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2021/09/VVI-2021_gradivo-s-CIP-om.pdf

Grom, K. (2021f). Pomen mreženja pri razvijanju (pred)opismenjevalnih spretnostih. Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 49 (2), 5–17. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Dostopno: https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2023/07/01_KatarinaGrom.pdf

Grom, K. (2022). Razvijanje pismenosti po modelu vertikalnega opismenjevanja – skrajšan povzetek. Vzgoja, letnik XXIV/4, 96, 54. Dostopno: https://www.revija-vzgoja.si/revija-vzgoja

Grom, K. (2023). Moč kakovostne šole v luči razvijanja pismenosti z uporabo integrativne metode opismenjevanja. V: K. Bizjak Merzel (ur.), Zaupamo v kakovostno šolo prihodnosti (109–121). 2. mednarodna konferenca. Ljubljana: Osnovna šola  Danile Kumar. Dostopno: https://www.os-danilekumar.si/files/2023/05/2023_ZBORNIK-OSKAR_v5.pdf

Grom. K. (2023). Razvijanje pismenosti kot ključne kompetence kakovostne šole. Zaupamo v kakovostno šolo prihodnosti. Didakta, letnik XXXIII, maj, junij, 223, str. 52–56. Dostopno: https://www.researchgate.net/publication/373331212_Razvijanje_pismenosti_kot_kljucne_kompetence_kakovostne_sole

Grom, K. (2023). Ciljno ali stihijsko usmerjena strokovna prizadevanja vzgojiteljev in učiteljev na področju razvijanja in poučevanja (pred)opismenjevalnih spretnosti. V: I. Ž. Žagar in A. Mlekuž (ur), Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Izobraževanje učiteljic in učiteljev za raziskovalno učenje in poučevanje (str. 31–33). 8. znanstvena konferenca, 20. in 21. september 2023. Zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoški inštitut. Dostopno: https://www.pei.si/wp-content/uploads/2023/09/1_zbornik_cel_2023.pdf

Grom, K. (2024). Razvijanje pismenosti kot temeljna zavezanost in odgovornost, izražena v strateških dokumentih. V: Arzenšek Konjajeva, K. (ur.), Pravice in odgovornosti različnih deležnikov v vzgoji in izobraževanju (str. 29). XI. Znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju 2024. Zbornik povzetkov. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Dostopno: https://www.zrss.si/pdf/konferenca_VVI_2024_zbornik_povzetkov.pdf