Izobraževanja

Sodoben pristop poučevanja vpliva na dvig pismenosti.

Poučevanje doživlja preporod, saj se način pedagoškega dela razlikuje od poučevanja v preteklosti, zato otroke vodimo po poti, ki pritegne pozornost in ustvarja znanje za izzive prihodnosti.

Kakovosten model razvijanja pismenosti vpliva na pravočasno ter uspešno branje in pisanje.

Zavzemanje za premik iz paradigme velikih tiskanih črk k malim tiskanim črkam vpliva na hitrejše in učinkovitejše opismenjevanje otrok v prvem razredu osnovne šole.

Izobraževanje in svetovanje

Izobraževalni programi so namenjeni pedagoškim delavcem v vrtcih in šolah, ki želijo poglobiti ali nadgraditi znanje na področju zgodnje in začetne pismenosti. Svetovanje je namenjeno tudi staršem, katerih otroci so v pred ali začetnem bralno-pisalnem procesu.

Izobraževanje otroka

Izobraževalni programi

Vsebina programa se lahko prilagodi vašim potrebam.

1.

Načrtno, sistematično in stopenjsko razvijanje predopismenjevalnih spretnosti

Udeleženci spoznajo ključna področja za razvijanje predopismenjevalnih spretnosti, razvojne ravni posameznih področij in oblikujejo načrt, ki ga udejanjajo v pedagoški praksi.

Več >
1.
Načrtno, sistematično in stopenjsko razvijanje predopismenjevalnih spretnosti
Izobraževanje je namenjeno:

Pomočnikom, vzgojiteljem in ostalim strokovnim delavcem zavoda

Vsebina:

1. srečanje: Opredelitev ključnih področij za razvijanje predopismenjevalnih spretnosti
2. srečanje: Razvojne ravni ter načrtovanje razvijanja predopismenjevalnih spretnosti

Otroci se pri dveh letih, nekateri treh, seznanijo s prvinami zgodnje pismenosti. V tem času začenjajo razumevati pojme, ki so s tem povezani. Tako kot otroci prej sedijo, kot hodijo, prej hodijo, kot tečejo, so tudi predopismenjevalne spretnosti tiste, ki jih razvijajo pred začetkom branja in pisanja. To strokovnim delavcem ponuja možnosti za načrtno, sistematično in stopenjsko razvijanje zgodnje pismenosti. Vzgojitelji, ki razumejo, zakaj je procesno razvijanje pismenosti za otroke pomembno, lahko kakovostno in učinkovito gradijo in razvijajo pedagoško prakso, ki je otrokom v izziv in jih vodi k napredku.

Časovni obseg:

8 ur

Za ponudbo pošljite povpraševanje na e-naslov.
2.
Model VRP –

Vertikalno razvijanje pismenosti - povezava med zgodnjo in začetno pismenostjo

Model VRP je namenjen vzgojiteljem in učiteljem, ki stopenjsko razvijajo predopismenjevalne spretnosti v vrtcu in osnovni šoli ter le-te povezujejo s formalnim začetnim opismenjevanjem z integrativno metodo.

Več >
2.
Model VRP
Vertikalno razvijanje pismenosti – povezava med zgodnjo in začetno pismenostjo
Izobraževanje je namenjeno:

Pomočnikom, vzgojiteljem, učiteljem in ostalim strokovnim delavcem zavoda

Vsebina:

1. srečanje: Opredelitev ključnih področij za razvijanje predopismenjevalnih spretnosti
2. srečanje: Opredelitev izhodišč za uvajanje začetnega opismenjevanja z integrativno metodo

Program vertikalnega razvijanja zgodnje in začetne pismenosti je zasnovan z namenom povezovanja dveh ločenih vzgojno-izobraževalnih institucij, tj. vrtca in osnovne šole, ki na področju razvijanja (pred)opismenjevalnih spretnosti medsebojno mreži glavne akterje – vzgojitelje in učitelje. Splošno razumevanje mreženja na področju pismenosti je temeljnega pomena za pedagoško učinkovitost in njeno uspešnost, saj se s povezovanjem omogoča hitrejša in kakovostnejša aplikacija inovativnih pedagoških pristopov, ki vplivajo na bralno-pisalne dosežke otrok prvega razreda (Grom, 2021).

Vir:

Grom, K. (2021). Pomen mreženja pri razvijanju (pred)opismenjevalnih spretnostih. Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 49 (2), 5–19. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Časovni obseg:

8 ur

Za ponudbo pošljite povpraševanje na e-naslov.
3.
Model IMO-1 –

Začetno opismenjevanje z integrativno metodo otrok prvega razreda

Model IMO-1 je namenjen vzgojiteljem in učiteljem, ki uvajajo začetno opismenjevanje z metodo hkratnega opismenjevanja velikih in malih tiskanih črk. Udeleženci spoznajo postopek in način uvajanja metode ter njene prednosti.

Več >
3.
Model IMO-1
Začetno opismenjevanje z integrativno metodo otrok prvega razreda
Izobraževanje je namenjeno:

Vzgojiteljem, učiteljem in ostalim strokovnim delavcem zavoda

Vsebina:

1. srečanje: Pismenost v povezavi z nevroedukacijskimi izhodišči ter opredelitev ključnih področij za razvijanje predopismenjevalnih spretnosti
2. srečanje: Temeljna izhodišča metod in postopkov opismenjevanja s poudarkom na uvajanju začetnega opismenjevanja z integrativno metodo otrok prvega razreda (model IMO-1)

Hkratno opismenjevanje otrok z velikimi in malimi tiskanimi črkami ali začetno opismenjevanja z integrativno metodo kaže na prednosti pred uporabo drugih metod opismenjevanja (Grom, 2019), saj se otroci hitreje opismenijo in bolj učinkovito vstopajo v začetni proces branja in pisanja, pri čemer v primerjavi z drugimi metodami ob koncu prvega razreda izkazujejo boljše bralne zmožnosti. Pri tem gre za premik iz paradigme velikih tiskanih črk k hkratnemu poučevanju velikih in malih tiskanih črk. Razmislek o aktualnosti in uporabnosti integrativne metode začetnega opismenjevanja nudi skromen podatek, da je 95 % pisnih gradiv napisanih z malimi tiskanimi črkami in da je v besedilu prisotnih le 5 % velikih tiskanih črk.

Vir:

Grom, K. (2019). Vpliv integrativne metode začetnega opismenjevanja na bralne dosežke. V: Žagar, I. Ž. in Mlekuž A. (ur.), Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja (str. 131–132 ). Ljubljana: Pedagoški inštitut.

Časovni obseg:

8 ur

Za ponudbo pošljite povpraševanje na e-naslov.
4.
Model IMO-2 –

Prehodno opismenjevanje z integrativno metodo otrok drugega razreda

Model IMO-2 je namenjen učiteljem, ki želijo hkratno opismenjevati otroke z velikimi in malimi pisanimi črkami. Udeleženci spoznajo postopek in način uvajanja metode ter njene prednosti.

Več >
4.
Model IMO-2
Prehodno opismenjevanje z integrativno metodo otrok drugega razreda
Izobraževanje je namenjeno:

Učiteljem in ostalim strokovnim delavcem zavoda

Vsebina:

1. srečanje: Temeljna izhodišča prehodnega opismenjevanja z integrativno metodo otrok drugega razreda (model IMO-2)
2. srečanje: Razvijanje bralno-pisalnih spretnosti v kontekstu višjih pričakovanj na področju pismenosti

Otroci, ki se v prvem razredu opismenjujejo po modelu IMO-1, se v drugem razredu lahko zelo kmalu začnejo opismenjevati s pisanimi črkami po modelu IMO-2. Vpliv sodobne tehnologije navidezno zmanjšuje pomen pisanja z roko, kar se odraža v manj razvitem senzo-motoričnem razvoju otrok, ki se zrcali v podatku, da ima danes že 25–30 % otrok težave pri pisanju. Izhajajoč iz dejstva, da je dobro pišoči otrok bolj operativen in samozavesten, je model IMO-2, ki vsebuje hkratno opismenjevanje z velikimi in malimi pisanimi črkami, namenjen učiteljem, ki poučujejo v drugem razredu osnovne šole.

Časovni obseg:

8 ur

Za ponudbo pošljite povpraševanje na e-naslov.
5.

Razvijanje bralnega razumevanja

Izobraževanje je namenjeno učiteljem, ki želijo poglobiti spoznanja o razvijanju bralnega razumevanja. Zmožnost branja se odraža v bralnem razumevanju, pri čemer gre za procesno pridobivanje znanja od črke do besede in povedi. Pri tem začetni bralec med seboj povezuje pridobljene informacije in jih osmisli z razumevanjem.

Več >
5.
Razvijanje bralnega razumevanja
Izobraževanje je namenjeno:

Učiteljem in ostalim strokovnim delavcem zavoda

Vsebina:

1. srečanje: Razvijanje bralno-pisalnih spretnosti v kontekstu višjih pričakovanj na področju pismenosti
2. srečanje: Oblikovanje različnih vrst besedilnih nalog z vključevanjem različnih ravni vprašanj za razvijanje bralnega razumevanja

Izobraževanje je v prvem delu namenjeno pojasnjevanju pomena višjih pričakovanj učiteljev na področju razvijanja pismenosti, kar vpliva na stališča strokovnih delavcev do predstavljene tematike.
Drugi del izobraževanja se osredinja na razvijanje bralnega razumevanja, pri čemer je poudarek namenjen védenju, da je bralno razumevanje eden izmed elementov razvijanja pismenosti, ki ni pomembno zgolj in le za samo branje posameznih besed ali besedila, temveč je povezano z učenjem in kasnejšim uspehom v izobraževanju in nadaljnjem življenju.

Časovni obseg:

8 ur

Za ponudbo pošljite povpraševanje na e-naslov.
6.

Starši kot podpora otroku na poti (pred)branja in (pred)pisanja

Predavanje je namenjeno staršem, katerih otroci obiskujejo vrtec ali šolo. S podpornim izobraževanjem starši pridobijo spoznanja o (pred)bralnih in (pred)pisalnih spretnostih ter se seznanijo, kako pomagati otroku v začetnem bralno-pisalnem procesu.

Več >
6.
Starši kot podpora otroku na poti (pred)branja in (pred)pisanja
Izobraževanje je namenjeno:

Staršem otrok vrtca in šole

Vsebina:

1. srečanje: Pomen kakovostnega branja in razvitih pisalnih spretnosti

Če v preteklosti starši niso namenjali velike pozornosti otrokom v procesu branja in pisanja, se je to v sodobnem času spremenilo, saj bralni napredek otrok ni odvisen samo od formalnega poučevanja, temveč nanj močno vplivajo tudi dejavniki neformalnega domačega okolja, v katerega otrok vstopi ob rojstvu. Starši v kontekstu družinske pismenosti lahko v predšolskem in začetnem šolskem obdobju nudijo otroku bralni zgled, krepijo okolje s književnimi gradivi, s svojimi otroki obiskujejo knjižnico, kupujejo knjige, skupaj z otrokom vsakodnevno berejo in tako spodbujajo otrokovo zanimanje za književni svet, s čemer krepijo otrokovo bralno motivacijo.

Časovni obseg:

1/2 ura/-i

Za ponudbo pošljite povpraševanje na e-naslov.

Profesionalnemu razvoju namenjamo strokovno pozornost, ki temelji na zavedanju:

 • da se na nacionalnem in mednarodnem nivoju dvigujejo pričakovanja in zahteve kakovostno razvite pismenosti.
 • da je treba v pedagoško delo vnašati novosti, ki dvigujejo učinkovitost pedagoške prakse.

Strokovni delavci in otroci z izobraževanji pridobijo:

VZGOJITELJI in UČITELJI:

 • Sodobna znanja o razvijanju pismenosti v povezavi z aplikativnim doprinosom.
 • Spoznanja o temeljnih izhodiščih s področja nevroedukacje v povezavi z branjem in pisanjem.
 • Vedenja o temeljnih področjih za razvijanje predopismenjevalnih spretnosti.
 • Usmeritve o različnih metodah opismenjevanja.
 • Možnost uporabe različnih postopkov začetnega opismenjevanja.
 • Osnove integrativne metode začetnega opismenjevanja po modelu IMO-1.
 • Nadgradnjo osnov integrativne metode opismenjevanja po modelu IMO-2.
 • Spoznanja o temeljnih izhodiščih za razvijanje bralno-pisalnih zmožnosti.

OTROCI:

 • Večjo motivacijo za sodelovanje pri razvijanju predopismenjevalnih spretnosti.
 • Bolj razvite predopismenjevalne spretnosti.
 • Boljšo pripravljenost na začetno opismenjevanje.
 • Višjo motivacijo za branje in pisanje.
 • Postanejo hitrejši in boljši bralci in pisci besedil.
 • Imajo bolj razvite zmožnosti branja in pisanja.
 • Dosegajo višje rezultate pri branju in pisanju.