Razvijanje pismenosti

Izobraževanje in svetovanje za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju s področja zgodnje in začetne pismenosti

Izobraževanja
S pomočjo visokih strokovnih kompetenc vzgojiteljev in učiteljev na področju zgodnje in začetne pismenosti vplivamo na hitrejši proces usvajanja branja in pisanja ter izboljšujemo rezultate otrok na področju bralnih zmožnosti, ki se zrcalijo tudi na poskusnem preverjanju znanja.

Se sprašujete?

1

Kako kakovostno razvijati predopismenjevalne spretnosti otrok v vrtcu?

Dobro razvite predopismenjevalne spretnosti so bistvenega pomena za otrokov začetni bralno-pisalni razvoj. Pomembno je, da uravnoteženo, načrtno in sistematično razvijamo vsa temeljna področja in tako prispevamo k zmanjševanju vrzeli, ki lahko slabo vplivajo na otrokovo začetno opismenjevanje.

Poglobljeno se z zanimivo tematiko seznanite na strokovnem predavanju »Načrtno, sistematično in stopenjsko razvijanje predopismenjevalnih spretnosti«.

Več

2

Kako na področju pismenosti med seboj povezati vrtec in osnovno šolo pri zgodnji in začetni pismenosti?

Vertikalna vez med vrtcem in osnovno šolo ter njenimi akterji, tj. vzgojitelji in učitelji, je ključnega pomena za otrokov uspešen napredek na področju razvijanja pismenosti.

Z vsebinskim in strukturnim »Modelom VRP – Vertikalno razvijanje pismenosti – povezava med zgodnjo in začetno pismenostjo« boste pridobili znanje, ki bo vplivalo na kakovostno izvedbo predopismenjevalnih spretnosti v povezavi z začetnim opismenjevanjem.

Več

3

Kateri postopek in metoda opismenjevanja sta za otroke najbolj primerna?

Pojem opismenjevanja se nanaša na učenje branja in pisanja, ki je namenjeno tvorjenju in sprejemanju besedil. Opismenjevanje se formalno začne z otrokovim vstopom v osnovno šolo in traja vse dokler le-ta ne pridobi zmožnosti funkcionalnega delovanja v družbi. Začetno opismenjevanje označujejo različne metode in postopki, od učiteljeve strokovne avtonomije pa je odvisno, katere bo izbral.

Z odličnim orodjem za kakovostno izvedbo začetnega opismenjevanja, ki vpliva na višje bralne zmožnosti otrok prvega razreda, se seznanite na strokovnem predavanju »Model IMO-1 – Začetno opismenjevanje z integrativno metodo otrok prvega razreda«.

Več

4

Kako razvijati bralno razumevanje otrok v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju?

Neposredni cilj tekočega branja je bralno razumevanje, ki vpliva na razumevanje informacij v besedilu in otrokovo bralno motivacijo. Pomembno je, da so strokovni delavci seznanjeni, katere spretnosti k temu ključno prispevajo in na kakšen način lahko otroku pri tem pomagajo.

Na strokovnem predavanju pridobite temeljna znanj za učinkovito stopenjsko razvijanje bralnega razumevanja.

Več

Otrok piše na tablo

Strokovno pomoč pri ključnih usmeritvah za pravočasno in kakovostno razvijanje pismenosti otrok v predšolskem in začetnem šolskem obdobju vam nudi:

dr. Katarina Grom

IZVIRNA AVTORICA

Vertikalnega povezovanja zgodnje in začetne pismenosti med vrtcem in osnovno šolo

Vertikalna vez zgodnje in začetne pismenosti se nanaša na proces pismenosti, ki poteka v predšolskem obdobju in se nadaljuje v začetnem šolskem obdobju.

Začetnega opismenjevanja z integrativno metodo otrok prvega razreda

Integrativna metoda opismenjevanja opredeljuje hkratno opismenjevanje otrok z velikimi in malimi tiskanimi črkami v prvem razredu osnovne šole ter malimi in velikimi pisanimi črkami v drugem razredu osnovne šole.

Pomen razvijanja pismenosti

Ozaveščena družba se zaveda pomena visoko razvite pismenosti, ki vpliva na učni napredek posameznika in njegovo umeščenost v družbi. Vedno bolj je pomembno vertikalno povezovanje pismenosti, ki se začne v predšolskem obdobju z razvijanjem predopismenjevalnih spretnosti in je v tesni povezavi z začetnim opismenjevanjem branja in pisanja. Družbeni napredek in konceptualne zasnove od otrok zahtevajo vedno višji nivo pismenosti, zato se postavlja vprašanje, kako to doseči.

Izobraževanje nudi:

01

Znanje s področja nevroedukacije

Izobraževanja vključujejo znanje s področja nevroedukacije, ki je bistvenega pomena za sodobno poučevanje otrok.
02

Učenje s pomočjo didaktične igre

Didaktična igra, prevladujoča dejavnost pri mlajših otrocih, vpliva na socialni, čustveni in kognitivni razvoj.
03

Vpliv na stališča

Izobraževanja vplivajo na stališča strokovnih delavcev, s čemer se krepi znanje in gradi kakovostna pedagoška praksa.
04

Prenos znanja v prakso

Pridobljeno znanje vzgojitelji in učitelji aktivno vključijo v delovni proces, kar je povezano z aplikativnim doprinosom.
05

Praktične izkušnje

Več kot 30-letno pridobivanje znanja pri neposrednem delu z otroki, dodaja vrednost posredovanim izobraževanjem.
06

Sodelovanje z avtorico

Priložnost sodelovanja z izvirno avtorico zasnovanega koncepta povezovanja pismenosti med vrtcem in osnovno šolo ter oblikovanim modelom integrativne metode začetnega opismenjevanja v osnovni šoli.

Izobraževanja so namenjena:

Vzgojiteljem

Učiteljem

Strokovnim delavcem vrtcev in osnovnih šol

Staršem

Dragocena mnenja

Pristop opismenjevanja z integrativno metodo me je navdušil, saj so rezultati na področju branja in pisanja izjemni. Težko je v sebi premakniti ustaljeni način dela, a napredek otrok govori sam zase. Učenci pri takšnem načinu dela uživajo in vsak dan znova želijo spoznavati črke, brati in pisati. Metoda me navdušuje tudi zato, ker imajo učenci veliko časa za utrjevanje, s tem pa postane pridobljeno znanje avtomatizirano.

Jolanda Bikić, mag. prof. poučevanja na razredni stopnji

»S svojim prispevkom k znanosti premika ustaljene meje v izobraževanju. S pronicljivim in globokim uvidom v problematiko ter z dobro razvito sposobnostjo kritičnega mišljenja je oblikovala sodoben model razvijanja pismenosti, ki ga z učinkovitim delom prenaša na pedagoške delavce.«

izr. prof. dr. Andrej Gubina, direktor Inovacijskega razvojnega inštituta (IRI UL)

S Katarino sva pri strokovnem sodelovanju delili mišljenje, kje se pri predšolskih otrocih kažejo težave na področju razvijanja jezika in kaj še lahko na strokovnem področju k temu doprinesemo vzgojitelji. Vzgojiteljica sem že dobrih 37 let in sem vesela poznanstva s Katarino, ki deli svoje znanje, strokovnost in izkušnje med nas – strokovne delavce. Z njenim izobraževanjem sem dopolnila znanje in poglobila zavedanje o pomenu razvijanja jezika, predvsem z osredotočenostjo na sistematično in načrtno razvijanja predopismenjevalnih spretnosti, kar je pomembno za otroka ob vstopu v šolo. S posredovanim didaktičnim pristopom lahko vplivam na bolj kakovostno predšolsko prakso in tako pomagam otrokom pri njihovem razvoju.

Zdenka Fojkar, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok

»Je srčna oseba, zagnana in polna idej. Česar se loti, dosledno izpelje do konca, kljub oviram na poti. Energetsko je dobro opremljena, delovna in osredotočena na zastavljene cilje. Prevzete naloge izpelje natančno in zanesljivo. «

Blažka Jurček Strmšnik, dipl. def. logoped v pokoju, svetnica

»Kot predsednica Društva Downov sindrom Slovenija sem z gospo dr. Katarino Grom večkrat sodelovala. Vedno se je rada odzvala našemu vabilu za sodelovanje na posvetih, ki jih je društvo pripravilo skupaj s Pedagoško fakulteto UL za strokovne sodelavke osnovnih šol, na katerih so se šolali otroci z DS.«

Akad. prof. dr. Alenka Šelih, predsednica Društva DS Slovenija, 2007–2017

»Odlikuje jo strokovna in pedagoška širina. Izpostaviti je treba njeno sinergijo teorije in prakse, ki jo s pridom in učinkovito kaže s pedagoškimi gradivi, strokovnimi in znanstvenimi objavami ter svojim izobraževalnim delom.«

dr. Borut Stojilković, prof. angl. in geog., višji svetovalec področja I

»Spretno ubesedi svoje misli, pri čemer je navdihujoča in zna motivirati, da le-te preneseš v življenje.«

prof. dr. Jana Šelih

»Dr. Katarina Grom s svojimi predavanji navduši udeležence, saj na zanimiv, ilustrativen in sistematičen način poveže praktične izkušnje s teoretičnimi spoznanji.«

izr. prof. dr. Marija Kavkler

Dr. Katarina Grom je predana, zavzeta in natančna pri svojem delu. Povezuje poučevanje uspešnih strategij opismenjevanja z empiričnim raziskovanjem, ki deluje kot vzrok in kot oplemenitenje njene bogate strokovne poti. Skupaj sodelujeva pri pripravi in izvedbi izobraževanj s področja razvoja in krepitve pismenosti, ki pokrivajo normativno populacijo in populacijo otrok rizičnih za razvoj specifičnih učnih težav, kar predstavlja v sodobni inkluzivni paradigmi šolskega sistema temeljno in nujno potrebno strategijo dobre poučevalne strokovne prakse.

dr. Tanja Černe, prof. defektologije DPO in FIBO, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana