Povprečni dosežki slovenskih učenk in učencev na področju bralne pismenosti na mednarodni raziskavi PISA 2022 (2023) predstavljajo nižje dosežke od povprečja držav članic OECD in nižje od leta 2006. Po obliki trenda se Slovenija umešča med države z negativnim trendom.

Takšen rezultat nagovarja vse akterje, ki so kakorkoli povezani z razvijanjem pismenosti, k ukrepanju in izboljšavam pedagoških praks, kjer se bo odražala zavezanost k izboljšavam, strokovna odličnost in odgovornost do razvijanja visoko razvite pismenosti.

Več informacij:
https://www.pei.si/wp-content/uploads/2024/04/Porocilo22_final_26032024.pdf

Vir:
PISA 2022 (2023). V: Šterman Ivančič, K. in Mlekuž, A. (ur.), PISA 2022: Program mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk – nacionalno poročilo s primeri nalog iz matematike. Ljubljana: Pedagoški inštitut.